Kan ‘n persoon wat nie kan lees of skryf nie ‘n testament verly?

Ja, met ‘n kruis of ‘n duimafdruk en die nakoming van sekere verdere formaliteitsvereistes. Die testament moet onder ander voor ‘n kommissaris van ede geteken word wat ook ‘n sekere sertifikaat moet aanbring. Volker Krüger U kan ‘n testamentinstruksievel hier voltoi: Testament Instruksievel / Will Instruction Sheet

Read more...

Die oorledene was binne gemeenskap van goedere getroud met sy eggenote. Hy kom te sterwe. Val haar halwe aandeel van die gemeenskaplike boedel ook in die bestorwe boedel?

Ja. Die langslewende sal egter weer die helfte van die boedel terug ontvang ingevolge die huwelik binne gemeenskap van goedere terwyl die ander helfte van die oorledene volgens sy testament, alternatiewelik intestaat sal vererf. Een voordeel van ‘n huwelik buite gemeenskap van goedere is dus dat die boedel van die langslewende nie deel van die bestorwe boedel is nie. […]

Read more...

Die oorledene bepaal in sy testament dat sy mediese dokter die masjiene moet afskakel sodat hy te sterwe kan kom waar hy breindood is en slegs deur die masjiene aan die lewe gehou word. Is sodanige bepaling geldig?

Ja. Dit word ‘n lewende testament genoem. In ons reg is aktiewe genadedood onregmatig, maar nie passiewe genadedood nie. Die oorlede se testament maak dus die besluit vir die mediese dokter en die familie om passiewe genadedood toe te pas makliker. Dit kan uiteraard baie trauma en mediese kostes verhoed. Mense, wat lewende testament teken, glo dus dat dit […]

Read more...

Teen watter koers word boedelbelasting op bestorwe boedels gehef?

20% word gehef op die netto waarde van die boedel (bates minus laste) na aftrekking van die primêre korting en na sekere vrystellings in ag geneem is. So byvoorbeeld is alles, wat die langslewende gade erf, ingevolge artikel 4(q) van die Boedelbelastingwet vrygestel is van boedelbelasting. Die primêre korting is gewoonlik R3.5m. Dit kan egter tot R7m wees waar […]

Read more...