Watter dokumente en inligting het ek nodig om ‘n bestorwe boedel aan te meld? Watter dokumente moet ek saam met my testament bêre?

< Back
You are here:
 • KB Home
 • Wills, Trusts and Estates
 • Watter dokumente en inligting het ek nodig om 'n bestorwe boedel aan te meld? Watter dokumente moet ek saam met my testament bêre?
Print

Hier volg ‘n lys wat jy kan gebruik om al die dokument en inligting te bêre wat nodig is om ‘n bestorwe boedel aan te meld. Dit gaan die lewe baie makliker maak vir jou geliefdes na jou afsterwe. Jy kan die lys ook gebruik om al die dokumente en inligting bymekaar te maak vir die eerste konsultasie met die prokureur wat jou met die bereddering van jou geliefde se boedel gaan help. Jy kan uiteraard ignoreer wat nie van toepassing is nie.

 1. Oorspronklike testament;
 2. Afskrif van  identiteitsdokument van oorledene;
 3. Afskrif van identiteitsdokument van eksekuteur;
 4. Afskrif van bewys van adres van eksekuteur nie ouer as drie maande;
 5. Doodsertifikaat;
 6. Kennisgewing / Register van sterftes: Vorm 83/BI-1663 (“Notification / register of death / stillbirth: Form 83/BI-1663”) – dit is die vorm wat ingevul word, gewoonlik by die begrafnisondernemer, om die doodsertifikaat te kry;
 7. Afskrifte van identiteitsdokumente van kinders van oorledene;
 8. Afskrif van identiteitsdokumente van alle erfgename;
 9. Huweliksertifikaat (as getroud was op datum van afsterwe);
 10. Egskeidingsbevel (as geskei op datum van afsterwe);
 11. Sterftesertifikaat van vooroorlede gade;
 12. Afskrif van vooroorlede gade se likwidasie- en distribusierekening (d.i. die boedelrekening, wat deur die eksekuteur of sy agent by die Meester ingedien moes wees, waarin onder andere alle bates en laste uiteengesit word);
 13. Huweliksvoorwaardekontrak en besonderhede van buitelandse bates (ingesluit), alle bedrae ontvang vir nie-vermoënskade, skenkings, legate en erflatings (uitgesluit) vir aanwaseis;
 14. Netto waarde van langslewende se boedel (bates minus laste) soos op datum van dood waar buite gemeenskap van goedere met die aanwasbedeling getroud is;
 15. BTW-nommer van oorledene;
 16. Laaste finansiële staat van oorledene;
 17. Oorspronklike titelbewyse ten opsigte van onroerende eiendomme of afskrifte as oorspronklikes nie beskikbaar is nie;
 18. Besonderhede van verbandhouer en laaste state;
 19. Huurkontrakte ten opsigte van die onroerende eiendomme;
 20. Besonderhede van enige vruggebruik ten opsigte van die onroerende eiendomme;
 21. Waardasies van kapitale bates, soos eiendom, soos op 1 Oktober 2001 vir doeleindes van Kapitaal Wins Belasting;
 22. Oorspronklike motorvoertuig registrasiedokumente en versekeringsbesonderhede;
 23. Vuurwapenlisensies;
 24. Finansiële state van maatskappye of beslote korporasies waarin oorledene belange gehad het;
 25. Aandelesertifikate en besonderhede van ledebelange in BK’s;
 26. Besonderhede van direkteurskap van oorledene;
 27. Finansiële state van besigheid van oorledene;
 28. Besonderhede van tyddeel soos laaste state ontvang;
 29. Korttermynversekeringspolisse en kontakbesonderhede van makelaar;
 30. Langtermynversekeringspolisse en kontakbesonderhede van makelaar;
 31. Rekeninge en besonderhede van uitstaande skulde;
 32. Begrafniskoste;
 33. Besonderhede van mediese fonds;
 34. Inkomstebelasting verwysingsnommer;
 35. Besonderhede van bankrekenings en beleggings met laaste state;
 36. Werkgewersbesonderhede;
 37. IRP 5, salarisbesonderhede en besonderhede van uitstaande verlofvergoeding;
 38. Pensioen besonderhede;
 39. Debiteure (besonderhede van persone wat die oorledene geld geskuld het);
 40. Naam en kontakbesonderhede van ouditeur of rekenmeester;
 41. Besonderhede van trusteeskap van oorledene, afskrif van trustakte en oorspronklike magtigingsbrief;
 42. Besonderhede van leningsrekenings by trusts;
 43. Inligting van afhanklike se onmiddellike finansiële behoeftes.

Volker Krüger

U kan ‘n testamentinstruksievel hier voltoi: Testament Instruksievel / Will Instruction Sheet

image_pdfSave as PDF
Previous Is a partner in a same sex relationship still entitled to benefit from the intestate testate of his/her deceased partner?
Next Wat is die pligte van trustees?
Table of Contents