Behoort ek my testament met my erfgename te bespreek?

Baie mense beskou ʼn testament as ʼn private aangeleentheid wat hulle nie met hulle familie en erfgename wil bespreek nie. ʼn Ander benadering is om inderdaad oop kaarte te speel en die erfgename en familie voor te berei op hoe ʼn boedel verdeel gaan word. Ongelukkig ontstaan daar dikwels dispute tussen erfgename na ʼn geliefde […]

Read more...

Wanneer kan ‘n voog ‘n plaasvervanger in ‘n testament benoem?

Die vader en moeder is beide voogde met gelyke seggenskap, behalwe dat beide se toestemming nodig is met betrekking tot sekere spesifieke aangeleenthede of handelinge, soos meer volledig uiteengesit in artikel 1 van die Wet op Voogdy, Nr 192 van 1993. Dit het onder andere betrekking op huweliksluiting deur die kind en die afgee van […]

Read more...