Wanneer verjaar ‘n reg op ‘n deurgangspad?

INLEIDING In ons reg word daar onderskei tussen uitwissende verjaring en verkrygende verjaring. Voorbeelde van verkrygende verjaring is waar ‘n grondeienaar (en diese voorganger in titel, waar van toepassing) vir ‘n tydperk van 30 jaar oor sy buurman se plaas ry ten einde by die provinsiale pad uit te kom. Die algemene vereistes is dat […]

Read more...

Uitklaringsertifikate – hoeveel kan die munisipaliteit verhaal?

In terme van artikel 118(1) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 32 van 2000 kan ‘n munisipaliteit met ‘n uitklaringsertifikaat alle belastings en diensgelde verskuldig ten opsigte van die spesifieke eiendom verhaal vir “die twee jaar wat die datum van aansoek om die sertifikaat voorafgaan”. In die saak van Real People Housing v […]

Read more...

Is agentekommissie voorgeskryf of slegs ‘n riglyn, m.a.w. mag die agent meer vra as wat voorgeskryf word? Kan dit ‘n kontrak ongeldig maak?

Daar is in ons reg geen kommissie persentasie voorgeskryf nie. ‘n Kommissie-eis is altyd op ‘n kontrak gebaseer en is die eerste vraag altyd op watter persentasie of kommissie bedrag die partye ooreengekom het? Hierdie vrae kan natuurlik maklik beantwoord word waar dit in die koopkontrak of in ‘n skriftelike mandaat gestipuleer is. Waar dit […]

Read more...

Hoe word eiendomsagente ook nou betrek by die Wet op Hereregte?

Die Tweede Wysigingswet op Inkomstewette, Wet 34 van 2004 wat afgekondig is in die Staatskoerant van 24 Januarie 2005, brei die bepalings van die Wet op Hereregte ook uit na eiendomsagente. Artikel 14 van die Gewysigde Wet op Hereregte vereis nou dat ‘n eiendomsagent ook ‘n opgawe in ‘n sekere vorm by die Suid-Afrikaanse Inkomstediens […]

Read more...

Hoe werk koppel transaksies?

‘n Verkoper van ‘n eiendom wil dikwels weer ‘n ander eiendom koop en die opbrengs van die verkoping van sy eiendom benut om die koopprys te betaal. Een moontlikheid is dat die eerste transaksie eers afgehandel word en die verkoper na afloop daarvan die fondse gebruik om die koopprys op die tweede transaksie te finansier. […]

Read more...