Wat doen ek as ‘n koper weier om die oordragdokumente te teken?

Wat is die verkoper se regte en ook die agent s’n waar die koper ‘n lening bekom het, die verbandinstruksie reeds by die verband prokureurs is, die verband- en transport dokumente reeds opgestel is en alles verder in plek is vir die oordrag, maar die koper weier skielik om die verband- en transport dokumente te […]

Read more...

Wanneer verjaar ‘n reg op ‘n deurgangspad?

INLEIDING In ons reg word daar onderskei tussen uitwissende verjaring en verkrygende verjaring. Voorbeelde van verkrygende verjaring is waar ‘n grondeienaar (en diese voorganger in titel, waar van toepassing) vir ‘n tydperk van 30 jaar oor sy buurman se plaas ry ten einde by die provinsiale pad uit te kom. Die algemene vereistes is dat […]

Read more...

Uitklaringsertifikate – hoeveel kan die munisipaliteit verhaal?

In terme van artikel 118(1) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 32 van 2000 kan ‘n munisipaliteit met ‘n uitklaringsertifikaat alle belastings en diensgelde verskuldig ten opsigte van die spesifieke eiendom verhaal vir “die twee jaar wat die datum van aansoek om die sertifikaat voorafgaan”. In die saak van Real People Housing v […]

Read more...

Is agentekommissie voorgeskryf of slegs ‘n riglyn, m.a.w. mag die agent meer vra as wat voorgeskryf word? Kan dit ‘n kontrak ongeldig maak?

Daar is in ons reg geen kommissie persentasie voorgeskryf nie. ‘n Kommissie-eis is altyd op ‘n kontrak gebaseer en is die eerste vraag altyd op watter persentasie of kommissie bedrag die partye ooreengekom het? Hierdie vrae kan natuurlik maklik beantwoord word waar dit in die koopkontrak of in ‘n skriftelike mandaat gestipuleer is. Waar dit […]

Read more...

Hoe word eiendomsagente ook nou betrek by die Wet op Hereregte?

Die Tweede Wysigingswet op Inkomstewette, Wet 34 van 2004 wat afgekondig is in die Staatskoerant van 24 Januarie 2005, brei die bepalings van die Wet op Hereregte ook uit na eiendomsagente. Artikel 14 van die Gewysigde Wet op Hereregte vereis nou dat ‘n eiendomsagent ook ‘n opgawe in ‘n sekere vorm by die Suid-Afrikaanse Inkomstediens […]

Read more...