Vir watter bedrae kan plaaslike regerings uitstaande skulde met uitklaringsertifikate verhaal?

< Back
You are here:
  • KB Home
  • Property Law
  • Vir watter bedrae kan plaaslike regerings uitstaande skulde met uitklaringsertifikate verhaal?
Print

Artikel 50 1 (a) & (b) van Ordonnansie 17 van 1939 ten opsigte van plaaslike bestuur lees as volg:

“ (1) Geen oordrag van enige grond of van enige reg in grond soos omskryf in artikel 1 van die Ordonnansies op Eiendomsbelasting van Plaaslike Besture, 1977, binne ‘n munisipaliteit word voor enige registrasiebeampte geregistreer nie tensy ‘n skriftelike verklaring in die vorm in die Derde Bylae by hierdie Ordonnansie uiteengesit en geteken en gesertifiseer deur die stadsklerk of ‘n ander beampte daartoe deur die raad gemagtig, aan so ‘n registrasiebeamtpe voorgelê word, en tensy so ‘n verklaring aantoon –

(a) dat alle bedrae vir ‘n tydperk van drie jaar onmiddelik voor die datum van sodanige registrasie wat verskuldig is ten opsigte van sodanige grond of reg in grond vir saniteitsdienste of aldus verskuldig as basiese koste vir water of as ander koste vir water waar enige spoelklosetsisteem op die betrokke grond geinstalleer is of aldus verskuldig as basiese koste vir elektrisiteit ingevolge die bepalings van hierdie Orodonnansie of enige verordening of regulasie;

(b) dat alle bedrae, as daar is, vir ‘n tydperk van drie jaar onmiddelik voor die datum van sodanige registrasie wat verskuldig is ten opsigte van sodanige grond of reg in grond vir eiendomsbelasting gehef ingevolge die bepalings van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van Plaaslike Besture, 1977, of ingevolge die bepalings van enige vorige Ordonnansie;”

Wanneer uitklaringsertifikate van munisipaliteite aangevra word vir transporte, is ons ondervinding dat hulle dikwels poog om ook agterstallige bedrae ten opsigte van tydperke langer as drie jaar gelede te verhaal. Soos uit die voormelde ordinnansie blyk, is hulle nie geregtig om dit te doen nie. Dit is dus belangrik om in elke geval van twyfel, ‘n gespesifiseerde staat aan te vra sodat ‘n onderskeid getref kan word tussen skulde ouer en jonger as drie jaar.

image_pdfSave as PDF
Previous Wanneer is BTW betaalbaar ten opsigte van die verkoop van ‘n eiendom?
Next Uitklaringsertifikate – hoeveel kan die munisipaliteit verhaal?
Table of Contents