Die oorledene bepaal in sy testament dat sy mediese dokter die masjiene moet afskakel sodat hy te sterwe kan kom waar hy breindood is en slegs deur die masjiene aan die lewe gehou word. Is sodanige bepaling geldig?

Ja. Dit word ‘n lewende testament genoem. In ons reg is aktiewe genadedood onregmatig, maar nie passiewe genadedood nie. Die oorlede se testament maak dus die besluit vir die mediese dokter en die familie om passiewe genadedood toe te pas makliker. Dit kan uiteraard baie trauma en mediese kostes verhoed. Mense, wat lewende testament teken, glo dus dat dit […]

Read more...

Teen watter koers word boedelbelasting op bestorwe boedels gehef?

20% word gehef op die netto waarde van die boedel (bates minus laste) na aftrekking van die primêre korting en na sekere vrystellings in ag geneem is. So byvoorbeeld is alles, wat die langslewende gade erf, ingevolge artikel 4(q) van die Boedelbelastingwet vrygestel is van boedelbelasting. Die primêre korting is gewoonlik R3.5m. Dit kan egter tot R7m wees waar […]

Read more...

Die oorledene skryf in sy testament voor dat sy seun sy erfporsie sou verbeur as hy ‘n persoon sou trou wat nie die Joodse geloof volg nie. Is hierdie voorwaarde geldig?

Die oorledene skryf in sy testament voor dat sy seun sy erfporsie sou verbeur as hy ‘n persoon sou trou wat nie die Joodse geloof volg nie. Is hierdie voorwaarde geldig? In die saak van Aronson v Estate Hart het die hof in 1950 beslis dat so ‘n bepaling inderdaad geldig en afdwingbaar is. Dit mag wees dat die Konstitusionele […]

Read more...

In ‘n gesamentlike testament benoem die testateur en testatrise die langslewende as eksekuteur. Albei het nog nooit bestorwe boedels beredder nie en het geen regsagtergrond nie. Is die bepaling geldig?

Ja. Die langslewnde sou dan normaalweg die hulp van ‘n prokureur, ouditeur of trustmaatskappy inroep om te help met die bereddering van die boedel. Die eksekuteur kan dan ook onderhandel oor die vergoeding vir die bereddering van die boedel wat laer kan wees as die voorgeskrewe eksekuteursvergoeding van 3,5% van die bruto waarde van die boedel. Volker Krüger U kan […]

Read more...

Wanneer kan ‘n eksekuteur van sy amp onthef word?

Die beslissing van Van Niekerk v Van Niekerk 2001 (2) SA 145 in die Hooggeregshof van KwaZulu-Natal in Pietermaritzburg gee ‘n interessante voorbeeld van wat die kriteria is om hierdie vraag te beantwoord. Feite: Die oorledene, Basil van Niekerk, kom op 11 Desember 2009 tot sterwe. Hy word oorleef deur sy vrou, Elena van Niekerk. […]

Read more...