Wat is die pligte van trustees?

Baie mense is in my ondervinding trustees van ‘n familietrust sonder om te besef wat hulle pligte is. Die pligte van ‘n trustee kan kortliks as volg opgesom word: 1.    Eerstens word daar baie hoë standaarde aan trustees gestel.  Met die nakoming van hulle pligte en die uitoefening van hulle bevoegdhede moet hulle met die […]

Read more...

Do I need an independent trustee for my family trust?

After a string of court cases the answer to this question is without doubt yes.  These court cases have firstly made it clear that you cannot register a new family trust without an independent trustee. This approach is indeed followed by the Masters’ offices where trusts are being registered.  Secondly the court cases demonstrate that […]

Read more...

What is a living will?

It is generally accepted that a patient has the right to refuse treatment even if such refusal may cause injury or death. A “living will” can be defined as an advanced directive by a person to the effect that if at any time he should suffer from an incurable disease or injury, which cannot be […]

Read more...

Kan ʼn huwelikskontrak ook ʼn testamentêre bepaling daarstel?

By die oorweging van hierdie vraag in die beslissing van Radebe and Another v Sosibo NO and Others 2011 (5) SA 51 bevind die Hof dat dit wel onder sekere omstandighede moontlik is dat ʼn huwelikskontrak ook testamentêre bepalings bevat, maar dat dit in dié saak nie die geval is nie. Feite: Meneer en mevrou Sosibo is […]

Read more...

Wanneer kan ʼn eksekuteur van sy amp onthef word?

Die beslissing van Van Niekerk v Van Niekerk 2001 (2) SA 145 in die Hooggeregshof van KwaZulu-Natal in Pietermaritzburg gee ʼn interessante voorbeeld van wat die kriteria is om hierdie vraag te beantwoord. Feite: Die oorledene, Basil van Niekerk, kom op 11 Desember 2009 tot sterwe. Hy word oorleef deur sy vrou, Elena van Niekerk. In terme […]

Read more...