Wanneer moet ek my testament hersien?

Baie mense het nie ‘n testament nie of vergeet om hulle testament gereeld te hersien. Dit kan baie kopsere vir die familie en erfgename veroorsaak. Die volgende gebeure noodsaak normaalweg die hersiening van ‘n persoon se testament, naamlik huweliksluiting, die geboorte van ‘n kind, die afsterwe van ‘n erfgenaam, ‘n egskeiding of die afsterwe van […]

Read more...

Ek bemaak my plaas aan my seun in my testament. Wat word van die bemaking as ek intussen die plaas verkoop en tot sterwe kom sonder om die testament te wysig?

Die beginsels van adempsie is van toepassing. Daarvolgens verval die bemaking en sal die opbrengs van die verkoping van die plaas deel vorm van die restant van die boedel. Dit is dus ‘n vorm van stilswyende herroeping van die bemaking. ‘n Uitsondering op hierdie beginsel sou wees as dit uit die testament blyk of selfs […]

Read more...

Can a minor child execute a will?

In terms of the Wills Act a person must be 16 years or older to sign a will. A person younger than 16 years of age cannot execute a will. The prohibition is absolute. Even if the person is assisted by his/her guardian, it will still not constitute a valid will. Should a person under […]

Read more...

Kan ‘n minderjarige kind ‘n testament verly?

Volgens die Wet op Testamente kan ‘n persoon wat 16 jaar oud of ouer is ‘n testament teken.  ‘n Persoon onder die ouderdom van 16 kan dus nie ‘n testament verly nie. Die verbod is absoluut. Selfs al word die persoon deur sy/haar voog bygestaan, is dit derhalwe nog steeds nie ‘n geldige testament nie. […]

Read more...