Wanneer moet ek my testament hersien?

Baie mense het nie ‘n testament nie of vergeet om hulle testament gereeld te hersien. Dit kan baie kopsere vir die familie en erfgename veroorsaak. Die volgende gebeure noodsaak normaalweg die hersiening van ‘n persoon se testament, naamlik huweliksluiting, die geboorte van ‘n kind, die afsterwe van ‘n erfgenaam, ‘n egskeiding of die afsterwe van […]

Read more...

Ek bemaak my plaas aan my seun in my testament. Wat word van die bemaking as ek intussen die plaas verkoop en tot sterwe kom sonder om die testament te wysig?

Die beginsels van adempsie is van toepassing. Daarvolgens verval die bemaking en sal die opbrengs van die verkoping van die plaas deel vorm van die restant van die boedel. Dit is dus ‘n vorm van stilswyende herroeping van die bemaking. ‘n Uitsondering op hierdie beginsel sou wees as dit uit die testament blyk of selfs […]

Read more...

Can a minor child execute a will?

In terms of the Wills Act a person must be 16 years or older to sign a will. A person younger than 16 years of age cannot execute a will. The prohibition is absolute. Even if the person is assisted by his/her guardian, it will still not constitute a valid will. Should a person under […]

Read more...

Kan ‘n minderjarige kind ‘n testament verly?

Volgens die Wet op Testamente kan ‘n persoon wat 16 jaar oud of ouer is ‘n testament teken.  ‘n Persoon onder die ouderdom van 16 kan dus nie ‘n testament verly nie. Die verbod is absoluut. Selfs al word die persoon deur sy/haar voog bygestaan, is dit derhalwe nog steeds nie ‘n geldige testament nie. […]

Read more...

Kan jou erfporsie verdeel word onder jou skuldeisers?

Die oorledene kom op 84 jarige ouderdom tot sterwe en laat in sy testament sy hele boedel na aan sy enigste seun Tom. Die seun is egter insolvent nadat die besigheid, wat hy begin het en waarin hy al sy geld ingesit het, skeef geloop het. Hy kan nie meer sy skuldeisers betaal nie. Die skuldeisers het hom gedagvaar […]

Read more...

Wanneer moet skenkings aan erfgename ingebring word?

Die oorledene het drie kinders en in sy testament het hy die drie kinders in gelyke dele as erfgename benoem. Gedurende sy lewe het hy vir sy oudste kind nadat hy sy graad behaal het ‘n Volkswagen Golf geskenk. Moet die waarde van die Golf afgetrek word van die eerste kind se erfporsie? Ja. As gevolg van hierdie regsreël bepaal die […]

Read more...