Wanneer kom ‘n onderhoudsplig tot ‘n einde?

Die sorgsaamheid plig van gades kom gewoonlik ten einde by die afsterwe van ‘n gade of deur egskeiding. Dié plig kan wel na ’n egskeiding voortduur as daar vir onderhoud voorsien is in die egskeidings bevel.    Dié sorgsaamheid plig kan ook soms voortduur ná die afsterwe van ‘n gade. Die boedel van die afgestorwene […]

Read more...

Wie het ‘n onderhoudsplig?

 Wie het ‘n onderhoudsplig?   Die sorgsaamheid plig het sy ontstaan in die Romeins Hollandse Reg wat die basis vorm van ons gemene reg. Biologiese ouers en hulle kinders het n plig om mekaar te onderhou. Persone wat kinders aanneem het ‘n verpligting om sodanige kinders te onderhou. Gades het ‘n verpligting om mekaar te […]

Read more...

Egskeidingsbevele, onderhoudsbevele en boedelbeplanning

  Situasie:   Jan is geskei van sy eerste vrou en ingevolge die egskeidingsbevel moet hy onderhoud betaal ten opsigte van hulle drie minderjarige kinders. Hy trou weer en bou ‘n baie suksesvolle besigheid met sy tweede vrou op.   Die onderhoudseis sal ‘n eis teen sy boedel wees wanneer hy te sterwe kom. Hoe […]

Read more...

What are grounds for divorce in South Africa?

What are grounds for divorce in South Africa? It is sufficient to show that the marriage is irretrievably broken down. The courts will accept that this is the case if both spouses confirm the fact where the divorce is defended, whilst only one spouse’s confirmation is necessary with an undefended divorce. It is therefore never […]

Read more...

Wat gedoen met onroerende goed by egskeidings?

Die waardevolste bates by die meeste egskeidings, is uiteraard die onroerende eiendomme wat of in die individuele partye se name geregistreer is of waarvan hulle gesamentlike eiendomsreg hou. Die partye maak dikwels allerlei planne in ‘n poging om onnodige transportkostes en hereregte te bespaar by ‘n verdeling van hierdie eiendomme. Tydens konsultasie vind die prokureur […]

Read more...

How is a maintenance claim calculated?

The means and needs of both the Plaintiff and the Defendant are compared. Means are calculated by deducting all necessary expenses from income. Needs depend on the applicable standard of living and on the circumstances of each case, for ex. food, clothes, housing, water and electricity, school fees etc.

Read more...

Hoe werk voogdyskap in die geval van egskeidings?

Beide die kind se ouers is en bly na egskeiding sy voogde met gelyke regte as voogde, en die egskeiding doen geen afbreuk aan hierdie toedrag van sake nie. Die Hof het ‘n diskresie om by egskeiding, in ‘n gepaste geval, uitsluitlike voogdyskap met betrekking tot kinders uit die huwelik gebore aan slegs een van […]

Read more...

Het kinders ‘n regsplig om hulle ouers te onderhou?

JACOBS v ROAD ACCIDENT FUND 2010 (3) SA 263 (South Eastern Cape Local Division) INLEIDING In die onderhawige saak moes die Hof beslis of, in die lig van die besondere feite van die saak, die oorledene ‘n regsplig gehad het om sy vader (die eiser), te onderhou. DIE FEITE Die Eiser was mnr. Jacobs en […]

Read more...

Do grandparents have to support their grandchildren?

In terms of our common law the maternal and paternal grandparents of a child born in wedlock are obliged to support him/her, if the child’s parents are unable to do so. Up to date, however, only the maternal grandparents (the mother’s parents) have a duty of support towards an extra-marital child but there was no […]

Read more...