Hoe werk voogdyskap in die geval van egskeidings?

Beide die kind se ouers is en bly na egskeiding sy voogde met gelyke regte as voogde, en die egskeiding doen geen afbreuk aan hierdie toedrag van sake nie. Die Hof het ‘n diskresie om by egskeiding, in ‘n gepaste geval, uitsluitlike voogdyskap met betrekking tot kinders uit die huwelik gebore aan slegs een van […]

Read more...

Het kinders ‘n regsplig om hulle ouers te onderhou?

JACOBS v ROAD ACCIDENT FUND 2010 (3) SA 263 (South Eastern Cape Local Division) INLEIDING In die onderhawige saak moes die Hof beslis of, in die lig van die besondere feite van die saak, die oorledene ‘n regsplig gehad het om sy vader (die eiser), te onderhou. DIE FEITE Die Eiser was mnr. Jacobs en […]

Read more...

Do grandparents have to support their grandchildren?

In terms of our common law the maternal and paternal grandparents of a child born in wedlock are obliged to support him/her, if the child’s parents are unable to do so. Up to date, however, only the maternal grandparents (the mother’s parents) have a duty of support towards an extra-marital child but there was no […]

Read more...