Wat sou die posisie wees indien hy wel ‘n testament gehad het wat voor die egskeidingsbevel verly is en waarin sy vrou nog die enigste erfgenaam is en hy kom drie weke na die egskeidingsbevel tot sterwe. Sal sy dan kan erf?

Nee. Die Wet skep ‘n vermoede dat die geskeide oorledene sy voormalige gade sou wou onterf, welke vermoede vir ‘n tydperk van drie maande na die egskeidingsbevel geld. Die testament word dus uitgelê op die basis dat almal daarin benoem erf, behalwe die voormalige gade. Na die verstryking van die drie maande sou sy dan weer kan erf indien die testament […]

Read more...

Spousal Maintenance: A Discretion – Not A Right

Spousal Maintenance: A Discretion – Not A Right 1.1. At common law a spouse has no right to maintenance upon divorce. Section 7(2) of the Divorce Act confers discretion upon a court to make a maintenance order which it finds just, having regard to the following factors: (a)   The existing or prospective means of each of […]

Read more...

At what date is the accrual determined in divorce matters?

At what date is the accrual determined in divorce matters? 1. There were conflicting decisions as to when the accrual in either party’s estate should be determined. Without referring to the specific cases, there was one case in KwaZulu-Natal which indicated that the time for determining the accrual was at litis contestatio (closing of pleadings) and […]

Read more...

Watter remedies het ek vir agterstallige onderhoud?

Watter remedies het ek vir agterstallige onderhoud? Indien enige onderhoudbevel gemaak ingevolge hierdie wet onvoldoende bly vir ‘n periode van tien dae vanaf datum van betaling van die betrokke bedrag, of datum waarop enige sodanige bevel gemaak was, mag die persoon in wie se guns sodanige bevel gemaak was aansoek doen vir: ‘n beslagleggingsbevel ingevolge […]

Read more...

Wat is die proses om te volg met die aanmeld van onderhoudsklagtes?

 Wat is die proses om te volg met die aanmeld van onderhoudsklagtes? Wanneer jy ‘n onderhoudklag op die voorgeskrewe wyse aanmeld moet die volgende ook verskaf word: Afskrifte wat gewaarmerk is vir die bewys van identiteit ten opsigte van jouself en ook ten opsigte van enige kinders betrokke by die aangeleentheid. Bank besonderhede. Bewys van […]

Read more...

Hoe word die bedrag onderhoud betaalbaar bepaal?

Hoe word die bedrag onderhoud betaalbaar bepaal? Die gemeenregtelike sorgsaamheid plig veronderstel sodanige sorg as wat redeliker gewys die persoon wat versorg moet word, toeval (artikel 15 (2)). Die benadering van ons regstelsel bepaal dat elke onderhoudgeval op eie meriete beoordeel word.  Die hof sal ‘n bedrag vasstel wat hy regverdigbaar bevind in die besondere […]

Read more...

In watter hof word onderhoudsaansoeke aangehoor?

Enige persoon wat onderhoud benodig vanaf ‘n ander persoon, wat regtens verplig is om hom of haar te onderhou of wie verplig is om iemand te onderhou wat in sy of haar sorg is, kan ‘n hof nader om sodanige versorgingsplig af te dwing. Dit word gedoen deur middel van die indiening van ‘n onderhoudsklagte.  […]

Read more...