Wat is die proses om te volg met die aanmeld van onderhoudsklagtes?

 Wat is die proses om te volg met die aanmeld van onderhoudsklagtes?   Wanneer jy ‘n onderhoudklag op die voorgeskrewe wyse aanmeld moet die volgende ook verskaf word:  Afskrifte wat gewaarmerk is vir die bewys van identiteit ten opsigte van jouself en ook ten opsigte van enige kinders betrokke by die aangeleentheid. Bank besonderhede. Bewys […]

Read more...

Hoe word die bedrag onderhoud betaalbaar bepaal?

  Hoe word die bedrag onderhoud betaalbaar bepaal?   Die gemeenregtelike sorgsaamheid plig veronderstel sodanige sorg as wat redeliker gewys die persoon wat versorg moet word, toeval (artikel 15 (2)). Die benadering van ons regstelsel bepaal dat elke onderhoudgeval op eie meriete beoordeel word.    Die hof sal ‘n bedrag vasstel wat hy regverdigbaar bevind […]

Read more...

In watter hof word onderhoudsaansoeke aangehoor?

Enige persoon wat onderhoud benodig vanaf ‘n ander persoon, wat regtens verplig is om hom of haar te onderhou of wie verplig is om iemand te onderhou wat in sy of haar sorg is, kan ‘n hof nader om sodanige versorgingsplig af te dwing. Dit word gedoen deur middel van die indiening van ‘n onderhoudsklagte.  […]

Read more...

Wanneer kom ‘n onderhoudsplig tot ‘n einde?

Die sorgsaamheid plig van gades kom gewoonlik ten einde by die afsterwe van ‘n gade of deur egskeiding. Dié plig kan wel na ’n egskeiding voortduur as daar vir onderhoud voorsien is in die egskeidings bevel.    Dié sorgsaamheid plig kan ook soms voortduur ná die afsterwe van ‘n gade. Die boedel van die afgestorwene […]

Read more...

Wie het ‘n onderhoudsplig?

 Wie het ‘n onderhoudsplig?   Die sorgsaamheid plig het sy ontstaan in die Romeins Hollandse Reg wat die basis vorm van ons gemene reg. Biologiese ouers en hulle kinders het n plig om mekaar te onderhou. Persone wat kinders aanneem het ‘n verpligting om sodanige kinders te onderhou. Gades het ‘n verpligting om mekaar te […]

Read more...

Egskeidingsbevele, onderhoudsbevele en boedelbeplanning

  Situasie:   Jan is geskei van sy eerste vrou en ingevolge die egskeidingsbevel moet hy onderhoud betaal ten opsigte van hulle drie minderjarige kinders. Hy trou weer en bou ‘n baie suksesvolle besigheid met sy tweede vrou op.   Die onderhoudseis sal ‘n eis teen sy boedel wees wanneer hy te sterwe kom. Hoe […]

Read more...

What are grounds for divorce in South Africa?

What are grounds for divorce in South Africa? It is sufficient to show that the marriage is irretrievably broken down. The courts will accept that this is the case if both spouses confirm the fact where the divorce is defended, whilst only one spouse’s confirmation is necessary with an undefended divorce. It is therefore never […]

Read more...

Wat gedoen met onroerende goed by egskeidings?

Die waardevolste bates by die meeste egskeidings, is uiteraard die onroerende eiendomme wat of in die individuele partye se name geregistreer is of waarvan hulle gesamentlike eiendomsreg hou. Die partye maak dikwels allerlei planne in ‘n poging om onnodige transportkostes en hereregte te bespaar by ‘n verdeling van hierdie eiendomme. Tydens konsultasie vind die prokureur […]

Read more...

How is a maintenance claim calculated?

The means and needs of both the Plaintiff and the Defendant are compared. Means are calculated by deducting all necessary expenses from income. Needs depend on the applicable standard of living and on the circumstances of each case, for ex. food, clothes, housing, water and electricity, school fees etc.

Read more...